CODI ÈTIC

I. INTRODUCCIÓ

El present Codi Ètic recull els principis, criteris i normes de conducta per les quals s' ha de regir el personal de l' organització en el desenvolupament de les seves activitats professionals, constituint, en conseqüència, un pilar bàsic del programa de compliment de l' empresa, que promou i reflecteix una cultura corporativa positiva.

Mitjançant aquest Codi Ètic l' organització pretén fixar els principis i valors que han de presidir l' actuació de les societats del grup i de tots els seus empleats i empleades per tal de procurar un comportament professional ètic i responsable. Així mateix, el present Codi Ètic també ha de ser una referència per a tots aquells tercers que tinguin relació, col·laborin o contractin amb EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A.

Aquest Codi es basa en valors i principis bàsics, millora la reputació de l' organització, atorga unitat i coherència al sistema d' autoregulació de l'organització, enforteix el sentit de pertinença de la plantilla a un grup i assenyala a tercers la cultura corporativa de l' Empresa.

El present Codi té en compte el principi de responsabilitat penal de les persones jurídiques i serveix de base per evitar comportaments irregulars i indeguts que puguin determinar la responsabilitat penal de l' organització.

Aquest Codi Ètic, a més, serà desenvolupat mitjançant polítiques, reglaments, protocols i altres normes internes de l' organització.


II. ÀMBIT D' APLICACIÓ

Els principis i pautes de conducta continguts en el present Codi Ètic són d' obligat compliment per a tots els empleats i empleades, gerents, directius i directives, i administradors de l' organització, amb independència del seu nivell jeràrquic, i fins i tot per a terceres persones com a col.laboradors, proveïdors i clients i qualssevol altres persones o empreses amb les quals EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A. tingui relacions estratègiques, empresarials, comercials o jurídiques. També estaran vinculats al present Codi Ètic els assessors externs, treballadors autònoms i personal temporal, que tinguin vinculació contractual amb l' organització.


III. PRINCIPIS ÈTICS DE CONDUCTA

1.- RESPECTE A LA LEGALITAT, ALS DRETS HUMANS I ALS VALORS ÈTICS

EXCLUSIVES LA PLANA, S.A., en la seva activitat, mantindran sempre un comportament ètic i socialment responsable, amb especial respecte als drets humans, els drets laborals i a les llibertats de les persones, reconeguts en la legislació nacional i internacional.

Les persones compreses en l' àmbit d' aplicació d' aquest Codi Ètic es comprometen a complir les lleis vigents en cada moment, els procediments interns de l' organització i els valors i principis recollits en aquest Codi.
Així mateix, es comprometen a informar de qualsevol incompliment que detectin al seu voltant, a través dels canals ètics o de denúncia posats a la seva disposició i que es detallen en el punt V d' aquest Codi.

Per la seva banda, EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A. es compromet a complir i integrar com a normativa interna el que disposen normes i convenis, nacionals o internacionals que, per les activitats desenvolupades per les societats del grup, el puguin vincular.

En general, tot el personal de l' organització ha de complir les lleis vigents, incloent la normativa interna del GRUP DISBASE, atenent l' esperit i finalitat de les mateixes, i observant en totes les seves actuacions un comportament ètic.

Així mateix, EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A. respectarà i acatarà les resolucions judicials o administratives que l' afectin, però es reserva el dret a formular oposició i recórrer davant de totes les instàncies que sigui possible i oportú quan no hi estigui d' acord.

2.- ACOMPLIMENT D' UNA CONDUCTA ÍNTEGRA

La conducta de la plantilla, la gerència, la direcció i l' administració de l' empresa, s' ha d' ajustar als criteris rectors següents:
a) Diligència: és l'actuació responsable, informada, eficient, professional i enfocada al compliment, l'excel·lència i la qualitat.
b) Integritat: és l' actuació lleial, honrada, honesta, objectiva i alineada amb els interessos de l' organització i amb els seus principis i valors expressats en aquest Codi Ètic.
c) Respecte: implica tenir una ment oberta i una actitud flexible i empàtica, no jutjar ni discriminar ningú per les seves idees o creences, la seva raça, la seva religió, el seu sexe, les seves característiques físiques o la seva imatge. El respecte implica ser proactius i proactives i intentar mantenir unes relacions cordials entre la plantilla que generin un entorn de treball de qualitat, saludable i segur. El respecte implica intentar solucionar conflictes de bona fe i amb sentit comú i flexibilitat, intentant entendre la posició i les raons dels altres.

3.- RESPECTE A LES PERSONES

L' organització evitarà qualsevol tipus de discriminació, assetjament, intimidació, abús o falta de respecte, sent intolerables qualsevol tipus d' agressió física o verbal. L' organització prendrà les mesures oportunes i apropiades en el cas que es produeixi alguna situació d' aquest tipus, incloses mesures disciplinàries. Tota notificació d' assetjament o discriminació serà objecte d' una investigació ràpida i en profunditat, mantenint en tot cas la màxima confidencialitat de la mateixa.

Serà inadmissible qualsevol represàlia en contra de les persones que notifiquin situacions d'aquest tipus o que col·laborin en la seva investigació, donant lloc a l'adopció de mesures disciplinàries en cas d'ocórrer aquesta situació.

4.- IGULADAD DE GÈNERE

L' organització garantirà la igualtat d' oportunitats, el desenvolupament professional i la no discriminació tant en l' accés al treball, com en la promoció en el mateix.
Sobre això, l' organització vetllarà per l' aplicació de les lleis d' igualtat de gènere en les diverses funcions i responsabilitats de la seva estructura i en el seu tracte amb terceres persones.

5.- DRET DE LES PERSONES ESTRANGERES

La contractació de persones estrangeres es farà conforme a la legislació vigent. L' organització no discriminarà pel país d' origen les persones estrangeres i reconeixerà els seus drets i obligacions.
L'organització no promourà o afavorirà, ni directament, ni indirectament, el tràfic il·legal o la immigració clandestina de persones, ni intimidarà, enganyarà o abusarà de persones estrangeres.

6.- CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR

L' organització respecta la vida personal i familiar dels seus empleats i empleades, per la qual cosa estableix amb la seva plantilla el compromís de promoure la millora de la seva qualitat de vida i la de les seves famílies.
Sobre això, es fomentaran les mesures dirigides a conciliar els requeriments del treball amb les necessitats de la seva vida personal i familiar.

7.- DRET A LA INTIMITAT

L' organització respecta el dret a la intimitat de les seves empelades i empleats, en totes les seves manifestacions, i en especial pel que fa a dades de caràcter personal, dades mèdiques i dades econòmiques.

Per la seva banda, les empleades i empleats es comprometen a fer un ús responsable dels mitjans de comunicació, dels sistemes informàtics i, en general, de qualssevol altres mitjans que l' organització posi a la seva disposició d' acord amb les polítiques i criteris establerts a aquest efecte. Aquests mitjans no es faciliten per a ús personal i no són aptes, per això, per a la comunicació privada. En aquest sentit, no generen una expectativa de privacitat en cas que haguessin de resultar supervisats per l' organització en l' acompliment proporcionat dels seus deures i drets de control.

EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A. es compromet a no divulgar dades de caràcter personal de les seves empleades i empleats, llevat de consentiment dels interessats i interessades i en els casos d' obligació legal o compliment de resolucions judicials o administratives. En cap cas, podran ser tractades les dades de caràcter personal de les empleades i empleats per a fins diferents dels legalment o contractualment previstos.

Qui per la seva activitat accedeixi a dades personals d' altres empleats o empleades, es comprometrà per escrit a mantenir la confidencialitat d' aquestes dades.

L'Òrgan de Compliment, el Responsable del Sistema Intern d'Informació (Canal ètic) i altres òrgans corresponents, compliran els requeriments previstos en la normativa de protecció de dades de caràcter personal i de protecció de les persones informants respecte de les comunicacions que els remetin les empleades i els empleats.

EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A., tant en les relacions amb els seus empleats i empleades, així com amb els seus col·laboradors i col·laboradores, així com en el desenvolupament de les seves activitats en general, compleixen i compliran els estàndards europeus de protecció de dades de caràcter personal, continguts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament i a la lliure circulació de dades personals, així com la normativa nacional vigent en cada moment en matèria de protecció de dades.

8.- FORMACIÓ

Es promourà la formació de les empleades i empleats en totes les matèries relacionades amb les seves activitats dins de l' organització i, especialment en matèria de seguretat alimentària, seguretat en el treball, prevenció de riscos laborals, autoprotecció i prevenció de delictes, mitjançant programes de formació en consonància amb la consecució dels objectius de l' organització.
Les empleades i empleats hauran de comprometre' s a actualitzar permanentment els seus coneixements tècnics i de gestió i a aprofitar els programes de formació de l' organització.

9.- CONFLICTE D' INTERESSOS

Els empleats i empleades, sigui quin sigui el seu rang o funció, evitaran situacions que suposin un conflicte dels seus interessos personals amb els de l' organització. En aquest sentit, no podran valer-se de la seva posició en l' organització per obtenir avantatges o oportunitats de negoci particulars, ni prestar serveis a companyies competidores.

10.- PREVENCIÓ DE LA CORRUPCIÓ. OBSEQUIS I REGALS

EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A. establirà els controls necessaris per evitar la corrupció en la seva organització, tant en el tracte amb entitats privades (clients, proveïdors, etc.), com en el tracte amb administracions públiques i funcionaris públics.

Els empleats i empleades d' EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A. no podran donar, ni acceptar regals o obsequis en el desenvolupament de la seva activitat laboral. Excepcionalment i mentre ho permeti la legislació aplicable, el lliurament i acceptació de regals o obsequis estarà permesa quan concorrin simultàniament les circumstàncies següents:

a) Siguin de valor econòmic irrellevant o simbòlic;
b) Responguin a signes de cortesia o atencions comercials usuals en el mercat o sector;
c) No estiguin prohibits per la Llei, les normes internes que s' implantin en l' organització en aquesta matèria o les pràctiques comercials generalment acceptades.

Quan existeixin dubtes sobre el que està permès o és acceptable, els empleats i empleades hauran de consultar amb el superior jeràrquic immediat, qui podrà remetre la consulta, si ho considera convenient, a l' Òrgan de Compliment o a l' Alta Direcció de l' empresa, segons escaigui.

11.- PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS

EXCLUSIVES LA PLANA, S.A. establiran polítiques internes per al coneixement dels seus clients (KYC), per prevenir i evitar en el transcurs de les seves operacions la realització de pagaments o cobraments irregulars o el blanqueig de capitals amb origen en activitats il·lícites o delictives. Les esmentades polítiques establiran controls específics sobre aquelles transaccions econòmiques, tant cobraments com pagaments, de naturalesa import inusual, realitzats en efectiu (metàl·lic o amb xecs al portador o mitjà similar), així com sobre tots aquells pagaments realitzats a entitats amb comptes bancaris oberts en paradisos fiscals o tots aquells cobraments provinents d'aquests comptes bancaris.

12.- IMATGE I REPUTACIÓ CORPORATIVA

Tots els empleats i empleades, gerents, directius i directives d' EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A., han de posar la màxima cura en preservar la bona imatge i la reputació de tota l' organització en totes les seves actuacions laborals.


IV. COMPROMISOS

A. SEGURETAT COL·LECTIVA I SALUT PÚBLICA

L'organització vetlla per la prevenció i el control de les activitats i actuacions que puguin afectar la salut pública i la seguretat col·lectiva, per la qual cosa el desenvolupament de la seva activitat empresarial està enfocat als principis de seguretat màxima i de protecció de la salut dels consumidors.

Sobre això, EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A. estableix i establirà controls sobre qualsevol activitat o producte que pugui crear, directament o indirectament, un risc per a la seguretat col·lectiva i la salut pública.

B. RESPECTE MEDIAMBIENTAL

L' organització es compromet a vetllar pel respecte al medi ambient, a minimitzar l' impacte mediambiental en totes les seves activitats i a difondre entre els seus empleats i empleades la cultura del respecte i protecció del medi ambient com a principi de conducta en les seves actuacions.

Sobre això, l'organització estableix i establirà controls en matèria d'abocaments, emissions, residus perjudicials per a la capa d'ozó i/o qualsevol altra amenaça ambiental.

C. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

L'organització impulsa l'adopció de polítiques de seguretat i salut en el treball i adopta les mesures preventives que estableix la legislació vigent amb el propòsit d'assolir un alt nivell de seguretat en les seves instal·lacions i serveis.

Sobre això, l' organització dotarà la seva plantilla dels recursos i del coneixement necessari perquè puguin desenvolupar les seves funcions eficientment, amb seguretat i en un entorn saludable. En conseqüència, tota la plantilla ha de conèixer i complir les normes de protecció de la salut i seguretat en el treball i vetllar per la seguretat pròpia, dels seus companys i companyes, clientela, proveïdors, persones col·laboradores i, en general, de totes aquelles que poguessin veure's afectades pel desenvolupament de les seves activitats.

Així mateix, es promourà que les empreses i persones amb les quals s' operi i mantingui relació compleixin les seves normes i programes en matèria de seguretat i salut en el treball i es coordinaran les polítiques i protocols de prevenció amb aquestes empreses i persones, quan escaigui.

D. MERCAT I CONSUMIDORS

L' organització està plenament compromesa amb les regulacions i els requisits de qualitat exigits dins del sector. En aquest sentit, les polítiques i sistemes de gestió de l' organització estan dissenyades per conduir i controlar les activitats i processos al llarg de la cadena de subministrament.

Els membres de la plantilla tenen prohibit desvetllar, difondre o cedir qualsevol tipus de secret empresarial i informació confidencial, tant d' EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A. com dels seus anteriors llocs de treball, així com tampoc podran apoderar-se de cap tipus de document escrit o electrònic o de suports electrònics que siguin confidencials o secrets.

L'organització es mostra contrària a tot tipus de comportaments, tant propis com d'empreses col·laboradores, que vagin encaminats a actuacions delictives en relació amb operacions de comerç de mercaderies; així com a qualsevol pràctica de competència deslleial o de publicitat enganyosa.

E. RELACIÓ AMB ELS CLIENTS

EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A. tindrà un comportament legal, lleial i transparent amb els seus clients, actuant sempre sota el principi de la bona fe i respectant sempre els termes i condicions dels acords i contractes.
Per a la captació de clients EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A. no utilitzaran engany, ni cap actuació deslleial o contrària a la legislació vigent o a la normativa interna.

F. RELACIÓ AMB ELS PROVEDORS

EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A. adequarà els processos de selecció de proveïdors a criteris objectius i imparcials i evitarà qualsevol favoritisme no justificat en criteris empresarials en la seva selecció, buscant sempre, quan correspongui, el compliment per part dels mateixos de les regulacions i els requisits de qualitat i seguretat alimentària exigits dins del sector.

EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A. tindrà un comportament legal, lleial i transparent amb els seus proveïdors, actuant sempre sota el principi de la bona fe i respectant sempre els termes i condicions dels acords i contractes.
La informació facilitada pels empleats i empleades de l' organització als proveïdors serà veraç i sense engany.

G. RELACIÓ AMB ELS COMPETIDORS

EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A. es compromet a competir en els mercats de forma lleial, no utilitzant il·lícitament secrets d'altres empreses competidores, ni realitzant publicitat enganyosa sobre els seus productes o serveis, ni denigratòria dels productes o serveis de la competència.

L' obtenció d' informació de tercers, inclosa informació de la competència, es realitzarà inexcusablement de forma legal.
Es respectarà en tot cas i s' impulsarà la lliure competència, en benefici del mercat i els consumidors.

H. RELACIÓ AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Les relacions amb les autoritats, organismes reguladors i administracions públiques es plantejaran sota els principis de cooperació i transparència.
La informació economicofinancera, en especial els comptes anuals, reflectirà fidelment la realitat econòmica, financera i patrimonial, d' acord amb els principis de comptabilitat generalment acceptats i les normes d' informació financera que siguin aplicables.

EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A. manifesta el seu compromís amb els principis de responsabilitat social corporativa com a marc integrador dels seus programes i actuacions amb els empleats i empleades, clients, proveïdors i tots els grups d' interès amb els quals es relaciona.

Així mateix, EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A. manifesta el seu ferm compromís amb els principis de la política per a la prevenció de delictes, contra el frau i, en particular, amb la no realització de pràctiques que puguin considerar-se irregulars en el desenvolupament de les seves relacions amb clients, proveïdors, competidors, autoritats, etc.

En qualsevol cas, les activitats d' EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A. seran sempre regides per una voluntat de compliment normatiu i en cap cas seran tolerats comportaments que impliquin infracció o frau de llei.


V. CANAL ÈTIC I PROCEDIMENT SANCIONADOR

L' òrgan encarregat de vetllar pel compliment i la difusió d' aquest Codi Ètic entre tot el personal de l' organització és l' Òrgan de Compliment. Aquest òrgan s' encarregarà de rebre les comunicacions relatives a denúncies d' incompliment d' aquest Codi o consultes sobre la seva interpretació.

EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A., com a mostra de la seva cultura de compliment i de la seva voluntat de prevenció de tot tipus de riscos, s' ha dotat d' un sistema de prevenció de riscos penals, comptant amb una Política de Compliance i de normativa interna que la desenvolupa, així com d' un Òrgan de Compliment per supervisar la seva eficàcia.

EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A. formarà i sensibilitzarà els seus empleats i empleades sobre l' ús del Canal Ètic i sobre la necessitat de comunicar i denunciar qualsevol conducta contrària al Codi o a la normativa interna que el desenvolupi, per a la millora de l' organització.

L' incompliment d' aquest Codi Ètic podrà comportar conseqüències laborals, al marge de les conseqüències administratives o penals que pugui implicar.

Qualsevol integrant de l'organització, així com els col·laboradors, proveïdors i clients, hauran de denunciar, de bona fe i sense temor a represàlies, tota irregularitat, incompliment o conducta poc ètica de la qual tinguin coneixement, realitzada per un empleat o empleada, gerent, directiu o directiva o administrador de l'organització.

A aquests efectes, el canal de comunicació del Canal Ètic és el següent:
- A través de l' adreça de correu electrònic: canaletico@disbasegrup.com
- Via correu postal a la següent adreça: Afores s/n, 17183 Sant Dalmai (Vilobí d'onyar), Girona (a l'atenció exclusiva del Responsable del Sistema (Canal Ètic) de DISBASE) o;
- Mitjançant sol·licitud de reunió presencial amb el Responsable del Sistema (Canal Ètic) de DISBASE.
En tot procediment d' investigació de les comunicacions realitzades mitjançant el Canal Ètic, es vigilarà especialment el compliment dels principis d' objectivitat, confidencialitat de les comunicacions, independència, bona fe i de protecció de les dades personals, així com es garantirà el dret a la defensa, a l' honor i a la presumpció d' innocència de les persones objecte d' investigació. A més, el procediment serà transparent i garantirà el dret d' informació de les persones implicades en el mateix.

Totes les comunicacions realitzades a través del Canal Ètic estaran protegides per la màxima confidencialitat.


VI. CONEIXEMENT, ACCEPTACIÓ I COMPLIMENT DEL CODI

CONEIXEMENT

Aquest Codi serà donat a conèixer a tots els integrants de l' organització, que estaran obligats a acudir a les sessions formatives que a l' efecte es programin.
L' administració, la direcció i la gerència de l' organització posaran tots els mitjans necessaris per difondre els valors i principis de l' organització i per fer complir les pautes de conducta contingudes en el present Codi Ètic.
A aquests efectes, el Codi Ètic d' EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A. constarà comunicat públicament a través del seu lloc web mostrant la versió vigent indicant la data d' actualització.

INTERPRETACIÓ

L' Òrgan de Compliment serà l' òrgan responsable de la interpretació del present Codi Ètic. Els seus criteris interpretatius seran vinculants per als empleats i empleades de l' organització.
Qualsevol dubte que pugui sorgir al personal de l' organització sobre la interpretació del Codi Ètic, haurà de consultar-se amb el superior jeràrquic immediat segons l' organigrama d' EXCLUSIVAS LA PLANA, S.A. a la qual pertanyi o, si les circumstàncies ho requereixen, podrà consultar-se directament a l' Òrgan de Compliment.

ACCEPTACIÓ

El present Codi Ètic haurà de ser acceptat de forma expressa per cadascun dels destinataris del mateix, que hauran de comprometre' s al seu compliment de forma expressa, de manera que els principis i valors que l' integren regeixin les seves conductes.
En aquest sentit, cadascun dels integrants de l' organització confirmarà que ha tingut accés a aquest Codi, que l' accepta i que comprèn el que aquest implica. A aquest efecte, es mantindrà un registre amb les conformitats rebudes dels empleats i empleades.

Els empleats i empleades que en el futur s' incorporin o passin a formar part de l' organització també hauran d' acceptar expressament els principis i les normes d' actuació establertes en el present Codi Ètic.

COMPLIMENT

El Codi Ètic de l' organització és d' obligat compliment per a tots els empleats i empleades, gerents, directius i directives i administradors de l' organització i per a aquells tercers que s' hagin compromès voluntàriament a complir-lo.

Cap integrant de l' organització està autoritzat per demanar a un empleat o empleada que contravingui l' establert en aquest Codi Ètic.


VII. APROVACIÓ, ACTUALITZACIÓ I MILLORA

El present Codi Ètic entrarà en vigor el dia de la seva aprovació per l' Òrgan d' Administració i es donarà a conèixer a tots els integrants de l' organització.

El Codi es revisarà i actualitzarà periòdicament, atenent l' informe anual de l' Òrgan de Compliment, així com els suggeriments i propostes que realitzin els empleats i empleades, gerents i directius i directives de l' organització.

Qualsevol revisió o actualització que suposi una modificació del Codi Ètic, requerirà l' aprovació per l' Òrgan d' Administració, previ informe de l' Òrgan de Compliment.


ANNEX 1: ESTÀNDARDS DE REFERÈNCIA

Per a la millor comprensió i interpretació del present Codi Ètic es relacionen a continuació diversos estàndards de referència:

Declaració universal de drets humans: adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides en la seva Resolució 217 A (iii) de 10 de desembre de 1948.
Convenció dels drets de l' infant: aprovada com a tractat internacional de drets humans de 20 de novembre de 1989 i va entrar en vigor el 2 de setembre de 1990.
Principis Global Compact: és una iniciativa de Nacions Unides creada el 2001 per al comportament responsable de les empreses. Recull 10 principis agrupats en quatre blocs: (i) relacions amb els empleats i empleades, (ii) drets humans, (iii) medi ambient i (iv) política anticorrupció.
Objectius de desenvolupament sostenible (ODS): després de l'acord assolit pels estats membres de les Nacions Unides el 25 de setembre de 2015, es van definir 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i 169 metes, amb l'objectiu d'aconseguir tres grans reptes en els pròxims 15 anys: (i) eradicar la pobresa extrema, (ii) combatre la desigualtat i la injustícia, (iii) combatre el canvi climàtic.
Pla d'Acció Nacional d'Empreses i Drets Humans: El Consell de Ministres del Govern espanyol va aprovar en data 28 de juliol de 2017, un Pla d'Acció amb la finalitat d'aplicar en l'àmbit nacional els Principis rectors de Nacions Unides sobre empreses i drets humans.
Modern Slavery Act 2015: En data 26 març de 2015, al Regne Unit es va publicar l'aprovació de la Llei contra l'esclavitud moderna, la servitud, el treball forçós o obligatori i l'explotació de persones, convertint-se en un referent global.
ISO 20400: Primera norma internacional sobre compra sostenible.
UNE-ISO 37301:2021 i UNE 19601:2017: normes, internacional i nacional, sobre sistemes de gestió de Compliance penal.

L'Aldea (Tarragona), 5 de Juny de 2023